Brouwerij Badge

Je winkelmandje is leeg.

Bekijk alle producten

Algemene voorwaarden

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

 

De verkoper

 

De webshop Brouwerij Haacht valt onder Brouwerij Haacht nv die is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0415.276.794. - RPR Leuven.  Het btw-nummer is BE 0415.276.794.

Contactgegevens Brouwerij Haacht: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België. Tel: +32 (0)16 601501. E-mail: [email protected].

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De elektronische webwinkel shop.haacht.com biedt klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige ‘Algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en op elke aankoop die de klant plaatst in de webshop van Brouwerij Haacht. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

 

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

 

Artikel 2: Prijs

 

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld in euro, inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Behoudens andersluidend beding omvatten onze productprijzen niet de verzend- en administratiekosten. Deze worden afzonderlijk vermeld tijdens het online afronden van de bestelling.

 

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Brouwerij Haacht is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we jou vooraf contact met ons op te nemen (zie artikel 8).

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brouwerij Haacht. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze via e-mail bevestigd hebben en de betaling binnen de 14 dagen wordt ontvangen. Brouwerij Haacht is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

 

Artikel 3: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Brouwerij Haacht-assortiment van de webshop online aan te kopen.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Brouwerij Haacht en de klant is overgegaan tot betaling binnen de 14 kalenderdagen. De artikelen worden bij de klant geleverd op het opgegeven leveringsadres.

 

Betaling:

 

De betaling gebeurt online via het beveiligde betaalsysteem ‘Mollie’ en met de door de klant gekozen betaalwijze. Het betaalde bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer IBAN BE36 2300 5420 0081 – BIC GEBABEBB op naam van Brouwerij Haacht. Indien na 14 kalenderdagen geen betaling ontvangen werd, dan wordt de bestelling geannuleerd.

 

Levering:

 

De levering van de producten gebeurt na ontvangst van de betaling, inclusief verzendingskosten. Afhankelijk van de bankinstelling van de koper, kan het enkele dagen duren vooraleer de betaling ontvangen is.

 

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

 

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

In geval van niet-levering van de goederen, die niet toerekenbaar is aan de klant, worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

 

Artikel 4: Klachten

 

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen:

  • in geval van klacht wegens niet-conforme levering: max. 14 dagen na de levering
  • in geval van verborgen gebreken: max. 14 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. 

 

Artikel 5: Waarborg

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

 

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

Elk gebrek dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik en overmacht.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

De waarborg is niet overdraagbaar.

 

 

Artikel 6: Verzakingsrecht

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In zulks geval zullen de door de klant gestorte bedragen, mits aftrek van de terugzendkosten, worden teruggestort op een door de klant op te geven bankrekeningnummer. De terugstorting gebeurt binnen de 30 kalenderdagen en enkel na wederontvangst van de goederen in originele staat en originele verpakking.

 

Verzakingstermijn en wijze van teruggave:

 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Brouwerij Haacht (via mail: [email protected]; per brief: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek). De goederen moeten binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de melding dat de klant zich op het verzakingsrecht beroept, op de kosten van de koper terugbezorgd worden aan Brouwerij Haacht – secretariaat marketingafdeling, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België. De verzenddatum geldt als bewijs van naleving van de termijn.

 

Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, Bpost, enz) te worden terugbezorgd.

 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.

 

Omruiling:

 

Indien de klant een aangekocht artikel wenst om te ruilen, dient hij binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact op te nemen met Brouwerij Haacht (via  mail: [email protected]; per brief: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek) met opgave van het gewenste ruilartikel. De om te ruilen goederen moeten binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de aanvraag tot omruiling, op de kosten van de koper terugbezorgd worden aan Brouwerij Haacht – secretariaat marketingafdeling, Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België. De verzenddatum geldt als bewijs van naleving van de termijn.

 

Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, Bpost, enz) te worden terugbezorgd.

 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.

 

In geval van glasbreuk tijdens het transport is geen terugzending vereist, maar dient de klant een duidelijke foto van de beschadigde goederen door te sturen naar voormeld mailadres.

 

Uitzonderingen:

 

Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

  • goederen die op maat van de klant vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben
  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  • goederen die te snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  • dagbladen, tijdschriften en magazines

 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de individuele verpakking beschadigd is.

 

 

Artikel 7: Privacy

 

Brouwerij Haacht verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels jouw bestelling afsluit en om jou vrijblijvend informatie van Brouwerij Haacht toe te sturen.

 

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van Brouwerij Haacht bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat Brouwerij Haacht jouw gegevens gebruikt om je informatie toe te sturen. Het volstaat dat via e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: [email protected].

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Brouwerij Haacht heeft dus geen toegang tot jouw paswoord.

 

Brouwerij Haacht respecteert strikt de huidige wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via je gebruikersprofiel tot de beschikbare gegevens, ingegeven op de webshop van Brouwerij Haacht. Je kan je gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen.

 

Brouwerij Haacht maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien jouw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan vragen wij jou contact met ons op te nemen zodat we jouw bestelling alsnog kunnen invoeren.

 

Brouwerij Haacht houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over dit privacy statement, kan je ons contacteren op [email protected].

 

 

Artikel 8: Brouwerij Haacht Marketingafdeling

 

De marketingafdeling van Brouwerij Haacht is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)16615240, via e-mail [email protected]. of per post op het volgende adres: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België.

 

 

Artikel 9: Wijziging en scheidbaarheid voorwaarden

 

Brouwerij Haacht kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikels niet aantasten.

 

 

Artikel 10: Bewijs

 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven (België) bevoegd.

 

 

Laatste update: 1 oktober 2020

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »